Hoe het allemaal begon: een korte ontstaansgeschiedenis

De geboorte van het EJV kan gesitueerd worden in 1936, toen nog BEJV (Belgisch Evangelisch JeugdVerbond). De aanzet werd gegeven door de Belgische Evangelische Zending (BEZ), die het jongerenwerk verbonden aan kerkgemeenschappen van de BEZ en de VEG (Vrije Evangelische Gemeenten) wilde ondersteunen op bovenlokaal niveau. Aanvankelijk hield het BEJV zich bezig met de organisatie van kampen en weekends voor kinderen en jongeren. Later kwam daar de monitorcursus bij, die doorheen de jaren is omgevormd tot de erkende cursus Animator in het jeugdwerk. Op 17 december 1980 werden deze kampen en vormingsinitiatieven juridisch ondergebracht in de vzw Evangelisch Jeugdverbond, kortweg EJV.

In de jaren tachtig en negentig werd de werking van het EJV ruimer. Naast de organisatie van initiatieven voor de jeugd werden vorming en dienstverlening belangrijker. Zo werden onder meer een cursus voor jeugdverantwoordelijke en kinderwerkinstructiedagen georganiseerd. Verder kwam er een uitleendienst, een tijdschrift en een verzekering. In de dienstverlenende functies wilde het EJV zich niet langer beperken tot de kerkgemeenschappen van de BEZ en de VEG, ook niet-leden konden deelnemen aan alle activiteiten. In deze periode werd ook de jongerenwerking van de ECV (Evangelische Christengemeente Vlaanderen) en enkele onafhankelijke kerkgemeenschappen ondergebracht bij het EJV.

De jeugdbeweging werkte steeds meer over kerkgrenzen heen en groeide uit tot koepelorganisatie met aangesloten lokale afdelingen. Hierdoor werd het EJV de organisatie bij uitstek om, in het licht van het nieuwe decreet op het landelijk jeugdwerk, het evangelische jeugdwerk naar de overheid toe een officiële vertegenwoordiging te geven. In februari 1999 werd de organisatie erkend als landelijk georganiseerd jeugdwerk. Sinds januari 2000 is het landelijk secretariaat gevestigd in het gebouw van de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Heverlee. Vanuit dit kantoor ontwikkelen de kinder-, tiener- en jongerenkerncoördinator, onder leiding van de algemeen coördinator en de Raad van Bestuur, het beleid voor de respectievelijke leeftijdsgroepen. Iets wat we de komende beleidsjaren (2018-2021) zullen verruimen richting jongvolwassenen.