Nieuws

Arm van geest? Gelukkig!

Blogs

Mattheüs 5:3  Zalig zijn de armen van geest;
want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 

Wat een belofte doet de Heere Jezus hier in deze eerste tekst van Zijn zaligsprekingen. Je mag tot Gods volk horen, je mag Zijn kind zijn. Maar voor wie geldt dat? Voor de ‘armen van geest’. Maar wat houdt dit ‘arm van geest’ voor jou in? 

Het ‘arm van geest’ zijn, kan ook wel gelezen worden met ‘nederig van geest’. De vraag blijft echter wat je hier mee moet. Laat ik daarom dit ‘arm/nederig van geest’ uitleggen. Waar het hier niet om gaat is om lichamelijke armoede. De Heere Jezus heeft met deze tekst niet willen aanmoedigen dat je arm moet zijn. Wat Hij hier wel mee bedoelt, is dat je je bekering het vrijgemaakt worden van je zonden, je verlossing dus, niet in jezelf moet zoeken. 


Bijvoorbeeld: Bijna alle mensen denken, door niets kwaads te doen, dat zij dan in de hemel zullen komen. Er zijn anderen die weer denken dat zij door goede daden te doen, zoals zij denken dat God wil, de hemel kunnen verdienen. Bijna alle mensen denken dus dat God de schuld die wij tegenover Hem hebben wel ‘door de vingers zal zien’ door ons goede leven. De schuld die wij tegenover God hebben, is echter dat wij behoren te leven zoals Hij bedoeld heeft bij de schepping. Die bedoeling kunnen wij lezen in de Bijbel.

De mensen die de Heere Jezus in deze tekst zalig noemt, zijn die mensen die inzien dat zij nooit kunnen leven zoals God bedoeld heeft, en ook inzien dat zij door hun mooie gedrag, zoals eerder genoemd, de straf van God over hun schuld niet kunnen ontlopen. Díe mensen mogen naar de Heere Jezus toegaan, want Hij heeft als mens wel geleefd zoals God dat bedoeld heeft en daarbij heeft God ook nog eens de straf, die wij zouden moeten krijgen, aan Hem gegeven. Als wij naar de Heere Jezus toegaan en Hem onze schuld en zonden belijden, wil Hij ze vergeven en de straf vervalt dan voor ons. Dan verwachten wij voor de eeuwigheid en voor het tijdelijk leven alles van Hem. Dan pas worden wij zalig. 

Als God dan Zijn verlossing aanbiedt, wat Hij 2000 jaar geleden gedaan heeft door de Heere Jezus, laat Hem dan niet wachten; je weet niet hoelang je nog leeft. Wees nederig van besef. Laat God dan ook niet wachten, maar bekeer je. Want het uitstellen hiervan betekent indirect dat je tegen God zegt “ik weet het zelf nog wel. Ik heb U niet nodig.” We moeten af van onze eigen goed gemeende daden en onze schuld tegenover God moeten we niet goed praten. Want God heeft recht op ons leven, want Hij heeft ons gemaakt. En daarbij biedt Hij in de Heere Jezus ook de mogelijkheid om weer in harmonie met God te leven. 

Er is echter een mooi vooruitzicht als je je leven wel aan God geeft. De Heere Jezus zegent zulke mensen. Jezelf aan God overgeven is geen nutteloze daad. Net zoals ouders goed voor hun kinderen zorgen, zo wil God ook voor jouw zorgen, maar dan nog veel beter. Ook zegt de Heere Jezus in deze zaligspreking dat juist die mensen die Gods genade hebben aangenomen in Jezus Christus en hun verlossing van de eeuwige straf niet zelf proberen goed te werken, dat die mensen behoren tot Zijn volk; tot de ‘schare die niemand tellen kan’. En wie verlangt er niet naar om straks samen bij de Heere te zijn? Verenigd te zijn met Hem die jou verlost heeft en liefhebt? 

Geef je hart over aan God en blijf niet je eigen leventje leiden. God is het waard om gediend te worden. Hij kan veel meer geven dan de wereld kan aanbieden. En kijk wat voor grote belofte de Heere Jezus hier geeft: Hij zegent je, Hij noemt je zalig en Hij zegt dat Hij juist houdt van mensen zoals jij: mensen die zich afhankelijk weten, nederig opstellen tegenover God. 

Laat God niet wachten en bedenk wat je ervoor ‘terugkrijgt’ als je Hem je hart geeft.

- - -

Dit artikel is geschreven door Johannes van der Perk. Theologiestudent aan de ETF. Zijn hobby’s zijn lezen en orgelspelen. Het lezen van theologische werken heeft zijn voorkeur en hij leest graag uit de Statenvertaling (dat is een oude Nederlandse Bijbelvertaling). 

EJV wil op EJV.be een bijdage leveren aan het gesprek over christelijke thema’s. Omdat wij het belangrijk vinden theologiestudenten van de ETF een platform te geven om te oefenen in het publiceren van teksten, publiceren wij regelmatig artikels van hun hand. Elke auteur schrijft in eigen naam. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.

Geef een reactie