Wat doet het EJV? Onze Missie, kerntaken en kernwaarden

Het Evangelisch Jeugdverbond wil op het kruispunt van jeugdwerking, samenleving en geloof mee richting geven en op een evangelisch geïnspireerde manier bijdragen tot de ontwikkeling van individuele jongeren en de groepen waartoe ze behoren.

 
Om de missie van het EJV te realiseren vervult het EJV vijf kerntaken:

1. Activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren aanbieden

Vakantiekampen en weekends voor kinderen, tieners en jongeren stonden van bij het begin, meer dan 75 jaar geleden, hoog op de agenda van het EJV. Elk jaar beleven honderden kinderen, tieners en jongeren topmomenten tijdens één van de vele EJV-kampen. Sinds de start van het nieuwe millennium heeft het EJV zijn aanbod voor jongeren verbreed. Via SportQuest trekken sportieve jongeren uit Vlaanderen en de Verenigde Staten samen naar verschillende steden in Vlaanderen en Brussel om er een week met jongeren uit de wijk te sporten. Op deze manier wil het EJV het bewegen en sporten stimuleren.
 
Tussen de kampen en SportQuest-weken organiseert het EJV landelijke jongerenactiviteiten. dit zijn activiteiten met een programma waarin aandacht is voor ontmoeting, gesprek, informele vorming en ontspanning. daarnaast komen 16- tot 25-jarigen steeds meer aan hun trekken in Breeze, de regionale jongerenwerking van het EJV.
 
Nieuw zijn onze maatschappelijk acties waarmee we kinderen, tieners en jongeren willen uitdagen hun geloof vorm te geven door de handen uit de mouwen te steken, door zich te verplaatsen in de noden van anderen of door hun stem te laten horen over maatschappelijk relevante thema’s. daarnaast bieden we tieners en jongeren de mogelijkheid een internationale ervaring op te doen tijdens een buitenlandse jeugdactiviteit of inleefreis.
 

2. Vorming voor jeugdwerkers inrichten

Het EJV ondersteunt de groei en ontwikkeling van zijn leiders en vrijwilligers via een gevarieerd vormings- aanbod en helpt hen zo hun opdracht optimaal te vervullen.
 
Het EJV organiseert reeds vele jaren met succes een animatorcursus. Sinds 1979 richt het EJV een hoofdleiderscursus in, die sinds 2002 door het leven gaat als de hoofdanimatorcursus. In 2005 organiseerden we voor de eerste keer een instructeurscursus.
 
Om de voortgezette vorming van ons kader te verzekeren organiseren we één tot twee maal per jaar een Timotheüsdag voor kinderwerkers en MOSTERD voor tiener- en jongerenwerkers.
 
Naast dit vaste kadervormingsaanbod, dat op de verschillende doelgroepen is afgestemd, voorziet het EJV ook in een variabel vormingsaanbod. dit zijn vormingen over uiteenlopende thema’s die het EJV inricht om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen of noden in de jeugdwerking.
 
Tot slot ontwikkelen we een aanbod van relevante vormingsmodules die eenvoudig door het leiders- team van een kamp of een lokale afdeling kunnen worden aangevraagd, al naargelang de behoefte en mogelijkheden. Kort samengevat: een vormingsaanbod op vraag en maat.
 

3. Lokale afdelingen begeleiden

Het EJV heeft 63 afdelingen waarin kinderen, tieners, jongeren en hun leiders regelmatig samenkomen om met hoofd, hart en handen bezig te zijn rond vorming en ontspanning in een informele context. deze afdelingen kunnen bij het EJV terecht met vragen naar bijvoorbeeld ondersteuning bij vorming van het leidersteam, programmaopbouw, visionair werken of conflictbemiddeling. Na een positieve evaluatie van het pilootproject rond proactieve begeleiding en ondersteuning van lokale afdelingen in West-Vlaanderen, is het EJV begonnen om dit project stelselmatig uit te breiden naar de rest van Vlaanderen. In de voorbije beleidsperiode is dit project uitgebreid naar de provincies Oost- Vlaanderen en Antwerpen. dit gebeurt onder de noemer EHBjo, Eerste hulp bij jongerenwerk. dit werk willen we de komende beleidsjaren graag verder uitbouwen naar Vlaams-Brabant of Limburg. Het lokale begeleidingstraject bestaat uit ontmoetingen en werksessies, waarin de lokale jongerenwerkers op een heel persoonlijke manier begeleid worden om hun jongerenwerking naar een hoger niveau te tillen. Om dit te verwezenlijken heeft het EJV fors geïnvesteerd in mensen en middelen.
 
In de komende beleidsperiode zal er eveneens gewerkt worden naar een optimale integratie van de persoonlijke aanpak van EHBjo en het vormingsaanbod van het EJV. Op die manier kan het EJV zijn lokale vrijwilligers een brede ondersteuning op maat aanbieden.
 

4. Informatie en dienstverlening verstrekken

Het EJV verzamelt relevante informatie voor kinderen, tieners, jongeren en hun leiders en verspreidt die onder zijn leden en onder geïnteresseerden via verschillende kanalen (website, nieuwsbrief, ledentijdschrift en mededelingen tijdens ontmoetingsmomenten). Op welke manier dit alles gebeurt, wordt vastgelegd in een, nog uit te werken, communicatieplan. Om de werking van zijn lokale afdelingen te faciliteren en de organisatie van bovenlokale kinder- en jongereninitiatieven te ondersteunen, biedt het EJV allerlei diensten aan: verzekering, materialen, ... We willen echter niet enkel onze interne werking informeren. De komende jaren gaan we specifiek op zoek naar wegen om meer extern verbonden en betrokken te raken in het bredere Vlaamse jeugdwerkveld.
 

5. Verbondenheid bevorderen

Tenslotte willen we werken aan de interne verbondenheid binnen het EJV en de externe verbondenheid tussen het EJV en de ons omringende wereld dichtbij en veraf. We willen de troeven van verbondenheid in een steeds ‘kleinere’, maar tegelijk zeer verdeelde wereld uitspelen. Jong geleerd...
 

Naast deze vijf kerntaken, kleuren vijf kernwaarden de wijze waarop het EJV zijn missie uitvoert en waarop we binnen het EJV met elkaar omgaan:

Incarnatie

Het woordenboek beschrijft incarnatie als‘ vleeswording, menswording’. Deze synoniemen beschrijven het christelijk geloof dat God naar de wereld gekomen is in de persoon van Jezus Christus. de incarnatie van Christus staat voor ons model voor het principe van jeugdwerk. Samen willen we ontdekken hoe we Jezus’ voorbeeld kunnen uitleven: zijn liefde, zijn goedheid en zijn gerechtigheid uitdrukken met hoofd, hart en handen. Zo bouwen we aan een mooiere, betere en meer rechtvaardige wereld.

Leiders nemen het voortouw door net als Jezus, die zijn omgeving verliet ‘om intrek te nemen in onze wijk’,de eigen comfortzone in te ruilen voor de leefwereld van kinderen, tieners en jongeren. Zo gaan we samen op zoek naar hoe we, trouw aan het evangelie en trouw aan de leefwereld van jongeren, meer kunnen lijken op Jezus.
 
De incarnatie nodigt kinderen, tieners en jongeren uit om de wereld in te stappen en de boodschap van Jezus gestalte te geven in deze wereld. Jeugdwerk is voor ons ook zingevingswerk.
 

Gelijke kansen

Diversiteit is een verrijking voor onze samenleving. We promoten een gelijkwaardige behandeling van iedereen en vechten tegen discriminatie. Het christelijk geloof inspireert ons om te strijden tegen onrecht en om te zien naar maatschappelijk kwetsbaren. Het EJV heeft daarom bijzondere aandacht voor kinderen, tieners en jongeren die in de samenleving minder kansen krijgen. Zo geven we kinderen en jongeren met een beperking de kans om op kamp te gaan door, waar mogelijk, hun inclusie in andere kampen te ondersteunen. daarvoor starten we een aanspreekpunt op voor vragen m.b.t. inclusie binnen onze werking en besteden we de komende jaren specifiek meer aandacht aan dit onderwerp binnen onze vormingen.
 
Wie het niet breed heeft, heeft evengoed recht op volwaardige participatie in onze werking. Omdat kostprijs geen hindernis mag zijn, heeft het EJV een sociaal fonds dat de financiële last voor kinderen, tieners en jongeren uit economisch zwakkere gezinnen verlicht. Een van onze ambities voor de komende beleidsperiode is om drempels die maatschappelijk kwetsbare kinderen, tieners en jongeren tegenhouden om deel te nemen aan het jeugdwerk weg te werken. Hierover leest u meer in het tweede hoofdstuk van dit beleidsplan. Daarnaast helpen we kinderen, tieners en jongeren om oppressies op basis van geslacht, afkomst, verschil in intellect, cultuur, klasse, religie of eender welk etiket te identificeren en aan te vechten. Het EJV bouwt bruggen tussen generaties, tussen socio-economische klassen, tussen culturen en naar mensen met bijzondere noden. In de lokale afdelingen trekken jongeren die hier geboren en getogen zijn, samen op met nieuwkomers.
 

Participatie

Het EJV is een beweging van kinderen, tieners, jongeren en hun leiders. Kinderen, tieners en jongeren zijn geen consumenten, maar participanten en eigenaars: zij geven de beweging mee vorm en bepalen mee de richting. Ons doel is om hen de kans te geven het potentieel dat ze van God gekregen hebben, te ontplooien. Het jeugdwerk machtigt hen in hun zoektocht naar verantwoordelijkheid, zodat ze mede-eigenaars worden van de leefgemeenschap en van de samenleving waar ze deel van uitmaken. door participatie werken we samen aan een grotere spreiding van de macht en meer rechtvaardigheid. Het EJV verhoogt tijdens de komende beleidsjaren ook de participatie van jongeren binnen zijn organisatie door hen een belangrijke stem te geven en door hen te betrekken bij het beleid van zijn organisatie.
 

Positiviteit

Positiviteit staat niet in het woordenboek, maar wij zouden het er graag in krijgen. We vinden dat er nood is aan meer positiefs in onze samenleving en willen graag beginnen met het lenigen van die nood binnen het EJV. Een opsomming van wat positiviteit omvat, is te vinden in de Bijbel: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dit zijn prachtige eigenschappen die we in het EJV en ook in de samenleving willen bevorderen. Als we zo met elkaar en met anderen omgaan is het feest, en hopelijk werkt het zo aanstekelijk dat positiviteit binnenkort te vinden is in de Dikke Van Dale.
 

Authenticiteit

Kinderen, tieners en jongeren snakken naar echtheid en eerlijkheid. daar hebben ze recht op. Binnen het EJV willen we transparant met elkaar omgaan. We houden niet van namaak. Zo kunnen kinderen, tieners en jongeren een gezonde, stabiele vertrouwensbasis ontwikkelen. Op die basis kunnen ze positief staan in een samenleving waarin veranderingen elkaar in snel tempo opvolgen, het leven zich steeds meer afspeelt in een virtuele wereld, irreële reclame het zelfbeeld probeert te dicteren en relaties vluchtiger worden.