Paasverhaal met LEGO

Een leuke visuele manier om het paasverhaal te vertellen aan kinderen is om dit filmpje te tonen. Aan de hand van LEGO-poppetjes wordt het verhaal verteld vanaf het laatste avondmaal tot aan het lege graf en de opstanding.

Nederlandse tekst

Er wordt niet gesproken tijdens het filmpje maar er verschijnt wel Engelstalige tekst. Je zou tijdens het tonen van het filmpje onderstaande vertaling kunnen lezen.

Het laatste avondmaal

Toen de tijd gekomen was zat Hij neer met Zijn discipelen en zei: “dit is het laatste Pascha dat ik zal eten totdat we het samen zullen eten in het Koninkrijk van God”

Hij nam het brood, brak het en zei: “dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Eet dit om mij te herinneren. Dit is mijn bloed als teken van een nieuw verbond, het wordt uitgegoten voor de vergeving van alle zonden”.

Gethsemane

Toen ging Jezus met zijn discipelen naar een plaats die Gethsemane heet. Hij knielde neer en hij bad: “Vader, indien het mogelijk is, neem deze beker van mij weg. Maar niet mijn wil maar de Uwe zal geschieden”.

Terwijl Hij nog aan het bidden was kwam er een groep mensen met zwaarden, met Judas die Hem had verraden. Ze grepen Hem vast en leidden Hem weg.

Pilatus

Jezus werd naar de hogepriester gebracht. Ze besloten om Hem ter dood te veroordelen. Hij werd overgeleverd aan Pilatus, de gouverneur.

Pilatus ondervroeg Hem, maar Jezus bleef stil. Pilatus kon geen enkele reden vinden om Hem ter dood te veroordelen en aangezien het de gewoonte was om rond deze tijd van het jaar een gevangene vrij te laten, vroeg hij de mensen: “Willen jullie dat ik Jezus vrijlaat of deze gevangene Barabbas?”

De mensen riepen naar Jezus: “Kruisig Hem!”.

Pilatus wou de mensen tevreden stellen en liet Barabbas vrij. Hij liet Jezus geselen en gaf Hem over om gekruisigd te worden.

Kruisiging

Ze spotten met Hem, maakten een doornenkroon en riepen: “Lang leve de koning van de Joden!”

Toen brachten ze Hem naar buiten om hem te kruisigen.

Jezus moest Zijn eigen kruis dragen.

Hij werd aan het kruis genageld.

De mensen die stonden te kijken riepen: “Kom dan van het kruis af en redt Jezelf!”

Een van de gevangenen die naast Jezus aan gekruisigd was, zei lachend: “Ben jij niet de Messias? Red jezelf én ons!”
Maar de andere gevangene zei: “ben je niet bang voor God? Wij krijgen onze verdiende straf, maar deze Man heeft niets fout gedaan… Jezus, denk aan mij wanneer U in Uw koninkrijk bent!”

Jezus zei tegen hem: “Vandaag zal jij met mij in het paradijs zijn”.

Rond de middag kwam er duisternis over heel het land.

Jezus riep uit: “Mijn God, Mijn God, waarom heeft U Mij verlaten?!”

Op dat moment scheurde het gordijn in de tempel doormidden. De aarde beefde.

“Het is volbracht.”

Nadat Jezus deze woorden zei, stierf Hij.

Toen de soldaat die voor Hem stond dit zag, zei hij: “Dit was écht de Zoon van God!”.

Jezus werd begraven in een graf, uitgehouwen uit een rots.

Op de derde dag kwamen de vrouwen om het lichaam van Jezus te zalven.

“Waarom zoeken jullie de Levende onder de doden? Hij is hier niet, Hij is opgestaan! Weet je nog wat Hij gezegd heeft? De Mensenzoon moet overgeleverd worden in de handen van zondige mensen, gekruisigd worden, en op de derde dag zal hij weer opstaan!”

Toen ze dit hoorden, herinnerden ze zich Zijn woorden weer.

Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven.